Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 6.3.2023. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2023.

Rekisterinpitäjä

Polyteknikkojen Ilmailukerho ry (PIK)

Jämeräntaival 7A

FI-02150 Espoo

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Yhdistyksen sihteeri – sihteeri@pik.fi

Rekisterin nimi

Polyteknikkojen Ilmailukerho ry:n hallintorekisteri.

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä käsitellään Polyteknikkojen Ilmailukerho ry:n hallinnollisia asiakirjoja, joissa esiintyy kerhon jäsenten, jäseneksi hakevien, ja kerhon sidosryhmiin kuuluvien henkilötietoja. Käsiteltäviä asiakirjoja ovat esimerkiksi hallituksen ja yhdistyksen kokouspöytäkirjat liitteineen sekä yhdistyksen tilinpäätösasiakirjat. Yhdistys ylläpitää rekisteriä täyttääkseen yhdistyslain velvoitteet.

Rekisterin tietosisältö

Kustakin jäsenestä tallennetaan rekisteriin vain yhdistyksen hallinnon kannalta välttämättömät tiedot. Rekisteriin voidaan tallentaa samoja tietoja, joita tallennetaan yhdistyksen jäsenrekisteriin sekä lisäksi yhdistyksen hallinnon kannalta välttämättömiä tietoja. Näitä ovat kunkin jäsenen

 • Täydellinen nimi
 • Syntymäaika
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Jäsenyystyyppi
 • Jäsennumero (PIK-viite)
 • Maksaako jäsenmaksun SILin kautta
 • Osoite
 • Kotipaikka
 • Henkilötunnus
 • Toimihenkilö- tai hallitusasema yhdistyksessä
 • Tieto hallussa olevasta PIK-avaimesta
 • Muu henkilön ja yhdistyksen siteeseen liittyvä tieto

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan yhdistyksen jäsenrekisteristä ja suoraan yhdistyksen jäseniltä.

Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan yhdistyksen ulkopuolisille tahoille ainoastaan jäsenen luvalla. Tietoja ei luovuteta, eikä säilytetä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Poikkeuksena edelliseen tietoja voidaan käsitellä EU-US Privacy Shield -sertifioiduissa palveluissa, jotka voivat sijaita Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Tietoja säilytetään digitaalisesti turvallisessa kolmannen osapuolen palvelussa. Virallinen hallintoarkisto säilytetään paperimuodossa yhdistyksen tiloissa. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että rekisteriin on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisterin tietojen säilytysaika

Hallintorekisterissä olevia tietoja säilytetään vähintään 10 vuotta kunkin toimintavuoden päättymisestä.