Nimi: Polyteknikkojen Ilmailukerho r.y.
Kotipaikka: Espoo
Rekisterinumero: 112.337
Merkitty rekisteriin: 14.02.1973

Säännöt hyväksytty: 26.3.2015 ja 5.5.2015 Yhdistyksen kokouksissa
Säännöt lainvoimaiset: 17.6.2015 alkaen (merkitty PRH:n rekisteriin)

Kerhon nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 § Kerhon nimi on Polyteknikkojen Ilmailukerho ry ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

2 § Kerhon tarkoituksena on herättää ja kehittää siviili-ilmailuharrastusta ja -ilmailun tuntemusta Aalto-yliopiston opiskelijoiden keskuudessa sekä edistää Suomen siviili-ilmailua. Kerhon tarkoituksena ei ole voiton tai välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho harjoittaa siviili-ilmailussa käytettäväksi suunnitellun ja sovelletun materiaalin suunnittelua ja tutkimusta sekä opetusta tällaisen materiaalin ja siihen kuuluvien koulutusvälineiden käytössä, harrastaa lennokki-, purjelento- ja moottorilentotoimintaa, järjestää lentokilpailuja, lentonäytöksiä, ilmailunäyttelyitä ja -päiviä, kokouksia sekä ilmailuaiheisia esitelmiä ja opintomatkoja sekä ryhtyy muihin samanluontoisiin toimenpiteisiin. Varoja tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho on oikeutettu hankkimaan harjoittamalla ravintola- ja majoitusliikettä, järjestämällä yleisölennätyksiä sekä erilaisia maksullisia juhlia ja näytöksiä ja suorittamalla hinauslentoja sekä muilla vastaavilla tavoilla keräämään varoja siten kuin se yhdistyksiä koskevien säännösten puitteissa on mahdollista. Kerho on oikeutettu hankkimaan ja omistamaan kiinteätä ja irtainta omaisuutta ja arvopapereita sekä vastaanottamaan lahjoituksia, apurahoja ja testamentteja.

4 § Kerhon nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai johtokunnan määräämä muu kerhon jäsen.

Jäsenet ja maksut

5 § Kerhon varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan jäsen.

6 § Kunniajäseneksi voi kerho kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut kerhon toiminnassa tai muuten erityisellä tavalla edistänyt kerhon pyrkimyksiä.

7 § Kerhon ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä jokainen kerhon varsinaisena jäsenenä ylemmän korkeakoulu- tai yliopistotutkinnon tai muun näitä korkeamman tieteellisen tutkinnon suorittanut henkilö, hänen suoritettuaan ainaisjäsenmaksun ja lunastettuaan jäsenmerkin.

8 § Kerhon ulkojäseneksi voidaan hyväksyä

 • Aalto‐yliopistossa opiskeleva henkilö, jolla ei muuten ole oikeutta liittyä kerhon varsinaiseksi jäseneksi.
 • Aalto‐yliopiston henkilökuntaan kuuluva henkilö, jolla ei muuten ole oikeutta liittyä kerhon varsinaiseksi jäseneksi.
 • Aalto‐yliopistosta tai sen edeltäjäkorkeakoulussa korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, jolla ei muuten ole oikeutta liittyä kerhon varsinaiseksi jäseneksi.
 • kerhon hyväksi tehdyn erityisen ansiokkaan työn tai muun toiminnan perusteella henkilö, jolla ei muuten ole oikeutta liittyä kerhon varsinaiseksi jäseneksi
 • kerhon jäsenen ruokakuntaan kuuluva henkilö, jolla ei muuten ole oikeutta liittyä kerhon varsinaiseksi jäseneksi
 • kahden äänivaltaisen jäsenen suosituksesta henkilö, jolla ei muuten ole oikeutta liittyä kerhon varsinaiseksi jäseneksi

9 § Kerhon varsinaiseksi jäseneksi, ainais- tai ulkojäseneksi hyväksymisestä sekä kunniajäseneksi kutsumisesta päättää johtokunta.

10 § Suoritettuaan 50 työtuntia on varsinaisella ja ulkojäsenellä oikeus lunastaa kerhon jäsenmerkki.

11 § Jäsenmerkin lunastanut ulkojäsen voidaan hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi.

12 § Varsinaiset jäsenet ja ulkojäsenet ovat velvollisia suorittamaan kalenterivuosittain jäsenmaksun. Ainaisjäsenmaksu on kertakaikkinen. Jäsenmaksujen suuruuden määrää kerhon vaalikokous. Johtokunnalla on oikeus päättää liittymisvuoden jäsenmaksun alentamisesta jäseneksi liittymisen ajankohdan mukaan.

13 § Kerhon lento- tai muuta kalustoa käyttävä jäsen on velvollinen maksamaan kerholle lentomaksuja tai muun korvauksen kaluston käytöstä. Maksujen suuruuden määrää johtokunta.

Johtokunta ja toimihenkilöt

14 § Kerhon hallituksena toimii vaalikokouksen yhdeksi kalenterivuodeksi valitsema johtokunta, joka johtaa kerhon toimintaa.

15 § Johtokuntaan on kuuluttava puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä lisäksi vähintään kaksi (2) ja korkeintaan viisi (5) muuta jäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii.

16 § Kerhon johtokunta on päätösvaltainen, jos kaikille sen jäsenille on kokouksesta ilmoitettu vähintään vuorokautta aikaisemmin ja kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

17 § Kerholle on vaalikokouksessa valittava kaksi toiminnantarkastajaa. Toiminnantarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.

18 § Kerholle voidaan valita vaalikokousten tarpeelliseksi katsomat toimihenkilöt. Toimihenkilöiden vastuualueet määritetään vaalikokouksessa.

Kokoukset

19 § Kerhon vuosikokous pidetään maaliskuun 15. päivään mennessä, jolloin on käsiteltävä

 • kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin vaali
 • edellistä toimintavuotta koskevat
  • toimintakertomus
  • tilikertomus
  • toiminnantarkastuskertomus
 • tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille
 • johtokunnan laatima toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio alkaneelle toimi- ja tilikaudelle
 • muut kokouksen esityslistaan hyväksytyt asiat

20 § Kerhon vaalikokous pidetään marraskuussa, jolloin on käsiteltävä:

 • kerhon johtokunnan ja toimihenkilöiden vaali
 • seuraavalle tilikaudelle valittavien kahden toiminnantarkastajan vaali
 • kerhon jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle vuodelle
 • muut kokouksen esityslistaan hyväksytyt asiat

21 § Kerhon muita kokouksia pidetään tarvittaessa. Ylimääräisen kokouksen kutsuu koolle johtokunta. Ylimääräinen kokous on lisäksi pidettävä mikäli vähintään kymmenesosa kerhon äänioikeutetuista jäsenistä tai kolmekymmentä (30) kerhon äänioikeutettua jäsentä, kumpi määrä onkaan pienempi, sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

22 § Kerhon kokouksista on ilmoitettava vähintään viikkoa ennen kokousta ainakin kerhon sähköpostilistalla ja www-kotisivuilla.

23 § Äänioikeus kerhon kokouksissa on varsinaisilla jäsenillä sekä ainais- ja kunniajäsenillä. Ulkojäsenillä on kokouksissa puheoikeus.

24 § Kokous on päätösvaltainen, jos se on laillisesti kokoon kutsuttu.

Talous ja toiminta

25 § Kerhon toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Kerhon tilit on toimitettava vähintään neljä viikkoa ennen vuosikokousta toiminnantarkastajille. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa johtokunnalle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

26 § Kerhon toimintakertomuksen tulee sisältää ainakin:

 • kerhon jäsenluku sekä jäsenmaksut ja jäsenmäärän laskuperusteet
 • johtokunnan kokoonpano
 • suunnittelu-, rakennus- ja koulutustoiminta
 • kaluston käyttö
 • opintomatkat
 • muut merkittävät toimintasuoritukset
 • toimintasuunnitelma seuraavalle toimikaudelle

Kerhon tilikertomuksen tulee sisältää ainakin:

 • tuloslaskelma ja tase
 • kalustoluettelo
 • toiminnantarkastuskertomus
 • tulo- ja menoarvio alkaneelle kaudelle

Toiminta- ja tilikertomusten tulee saada vuosikokouksen hyväksyntä.

27 § Kerhon omaisuuden hankkimisesta, omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä päättää johtokunta.

Erityisiä määräyksiä

28 § Lentotoiminnasta säädetään tarkemmin kerhon lentosäännöissä, jotka hyväksyy sitä varten koolle kutsuttu kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä. 

29 § Uusien tutkimus- ja suunnitteluprojektien aloittamisesta samoin kuin näille annettavasta PIK-sarjanumerosta päättää kerhon kokous johtokunnan esiteltyä asian.

30 § Päätös kerhon purkamisesta on tehtävä neljän viidesosan (4/5) ääntenenemmistöllä kahdessa perättäisessä kerhon kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa. Purkamisesitys on ilmoitettava kokouskutsussa. Kerhon purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jääneet varat Aalto-yliopiston Ylioppilaskunnalle käytettäväksi siviili-ilmailua edistäviin tarkoituksiin.

31 § Muutoksia ja lisäyksiä näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty kahdessa perättäisessä vähintään kahden (2) viikon väliajoin pidetyssä kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä. Ensimmäisen kokouksen hyväksymä muutosesitys on liitettävä toisen kokouksen kokouskutsuun.